KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Povinne zverejňované dokumenty > Zmluvy

Povinne zverejňované dokumenty

Zmluvy
Názov Dátum účinnosti zmluvy Dodávateľ Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí hromadných údajov z KN 25.01.2011 Katastrálny úrad v Trenčíne 0
Zmluva o prenájme nebytových priestorov 01.03.2011 Obec 0
Zmluva o spolupráci 17.03.2011 DATATRADE s.r.o. 0
Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP na rekonštr. verejného osvetlenia 28.04.2011 SIEA Bratislava 684
Záložná zmluva 06.09.2012 Ministerstvo dopravy, výstavby a reg.rozvoja SR 0
Kúpna zmluva_ZSE 06.07.2012 Obec Krivosúd-Bodovka 0
Dodatok č.2 k zmluve o dielo zo dňa 16.11.2010 18.02.2013 EZ - ET s.r.o., Žilina 0
Kúpna zmluva - pozemok 22.05.2013 Obec Krivosúd-Bodovka 0
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 10.06.2013 Obec Krivosúd-Bodovka 0
Nájomná zmluva - Rybník 22.08.2013 Obec Krivosúd-Bodovka 1
Kúpna zmluva 2/2012 - IBV Trafo 03.09.2013 Obec Krivosúd-Bodovka 0
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke 24.06.2012 Slovenská záručná a rozvojová banka a.s. 0
Úverová zmluva 24.06.2012 Slovenská záručná a rozvojová banka a.s. 8964
Záložná zmluva 19.04.2012 Štátny fond rorvoja bývania 0
Kúpna zmluva 07.11.2011 ECAV Trenčianske Stankovce 100
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP na rekonštr. verejného osvetlenia 29.12.2011 SIEA Bratislava 0
Kúpna zmluva 21.10.2011 Roman Fiala a manž., Ing. Radek Koranda 0
Zmluva o úvere - dodatok 26.05.2011 Dexia banka Slovensko a.s. 0
Dodatok č.1 k zmluve o dielo 10.02.2012 EZ-ET s.r.o., Žilina 0
Zmluva o poskytnutí dotácie 13.04.2012 Ministerstvo kultúry SR 150
Zmluva o bežnom účte 08.07.2011 Dexia banka Slovensko a.s. 0
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP na rekonštr. verejného osvetlenia 08.09.2011 SIEA Bratislava 0