KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Povinne zverejňované dokumenty > Faktúry

Povinne zverejňované dokumenty

Faktúry
Názov Dátum doručenia Dodávateľ Celková fakturovaná čiastka
Stavebný dozor 05.01.2011 Jozef Žáčik 166
Mesačné poplatky-telefón 18.01.2011 T Mobile 39
Stravné lístky 18.01.2011 VAŠA Slovensko, s.r.o. 244
Elektrika 19.01.2011 ZSE Energetika 693
Realizované práce_byty 20.01.2011 MAPROSTAV s.r.o. 2462
Tlač Bodovských novín 20.01.2011 T-EXPRES 57
aktualizácia programu mzdy 27.01.2011 Ing. Ján Vlček -TOPSET 198
stavebný dozor 27.01.2011 Jozef Žáčik 275
Posudok k projektu 31.01.2011 Technická inšpekcia, a.s. Nitra 72
Sprac. účtovníctva a ročná uzávierka 01.02.2011 Janka Súkeníková, Trenčín 220
Zasielanie informácií 03.02.2011 SAMNET 0
autor.licencia r.2011 11.03.2011 SOZA 20
záloha EE 03/11 10.03.2011 ZSE a.s. 396
vedenie účtov. 01/11 11.03.2011 Janka Súkeníková 220
práca plošiny 04.03.2011 Obec Tr. Stankovce 41
tel. OcÚ 02/11 08.03.2011 T-com 39
známky na psa 02.03.2011 GETOS s.r.o. 163
čistenie komína ob.byt 02.03.2011 kominárstvo OCET 34
realiz.práce ČOV-náj.byty 02.03.2011 MAPROSTAV s.r.o. 7924
stravné lístky 28.02.2011 Vša Slovensko 135
stav.dozor-naj.byty 01.03.2011 Ing. Jozef Žáčik 865
vytýčenie tel.kábel-náj.byty 25.02.2011 Slovak Telekom 152
aktual.programu-obyvateľstvo 28.02.2011 OK soft 46
realizované práce - náj.byty 23.02.2011 MAPROSTAV s.r.o. 15651
mobil OcÚ 01/11 21.02.2011 T-mobile 44
realizované práce náj.byty 23.02.2011 MAPROSTAV s.r.o. 18104
grafická úprava novín 14.02.2011 Trenč.osvetové stredisko 33
realizované práce - náj.byty 16.02.2011 MAPROSTAV s.r.o. 8
vývoz KO 01/11 11.12.2010 Marius Pedersen 294
zneškodnenie KO 01/11 11.02.2011 Marius Pedersen 348
služby na doméne 01/11 10.02.2011 Maurit s.r.o. 63
Záloha EE 02/11 11.02.2011 ZSE a.s. 643
kontrola a čistenie komínov OcÚ 10.02.2011 Kominárstvo OCET 77
tel.OcÚ, internet 01/11 07.02.2011 T-com 38
realizované práce náj.byty 07.02.2011 MAPROSTAV s.r.o. 19683
mob.telef. OcÚ 05/11 17.06.2011 T-mobile 40
služby na doméne 05/11 17.06.2011 Maurit s.r.o. 30
vyhotovenie geometr.plánu 22.06.2011 Michal Muran 1114
rozbor vody-kolaudácia náj.byty 22.06.2011 Trenč.vodohospod.spoločnosť 95
tel OcÚ, internet 06/11 06.07.2011 T-com Bratislava 40
nákup stravné lístky 06.07.2011 Vaša Slovensko 195
aktualizácia programu r.2012 06.07.2011 IVES Košice 83
stavebný dozor 06/11-kolaud.rata 07.07.2011 Ing. Jozef Žáčik 335
Záloha za EE 07/11 12.07.2011 ZSE a.s. 844
vedenie učtovníctva 05/11 11.07.2011 Janka Súkeníková 220
zneškodnenie KO 02/11 11.03.2011 Marius Pedersen 207
vývoz KO 02/11 11.03.2011 Marius Pedersen 294
program obcie.info 16.03.2011 DATATRADE s.r.o. 38
mesačné poplatky mob.telefón 16.03.2011 T-mobile 33
almanach obce 22.03.2011 DATATRADE s.r.o. 27
modul-povinné zverej.dokumenty 23.03.2011 MAURIT s.r.o. 118
služby na doméne 02/11 23.03.2011 MAURIT s.r.o. 39
mesačné poplatky - telefón 03/11 05.04.2011 T-com 39
realiz.práce - náj.byty 07.04.2011 MAPROSTAV s.r.o. 23168
elektrik.práce OcÚ 07.04.2011 Rudolf Šišovský 140
stavebný dozor - náj.byty 11.04.2011 Ing.Jozef Žáčik 218
predaj sm.nádob 11.04.2011 Marius Pedersen 620
vedenie účtovníctva 11.04.2011 Janka Súkeníková 220
znak -štátny a obecný úrad 12.04.2011 LIKA Hrdeěovice 412
záloha elektr.energie 04/11 12.04.2011 ZSE a.s. 677
vývoz KO 03/11 13.04.2011 Marius Pedersen 294
uloženie a zneškodnenie KO 03/11 13.04.2011 Marius Pedersen 233
služby na doméne 03/2011 18.04.2011 MAURIT s.r.o. 30
kontrola hasiacich prístrojov 18.04.2011 PYROSERVIS s.r.o. 49
mesč.poplatky mob.telefón 03/2011 19.04.2011 T-mobile 44
zneškodnenie nebezpečného odpadu 21.04.2011 Marius Pedersen 105
nákup stravné lístky 27.04.2011 Vaša Slovensko s.r.o. 135
vedenie účto. 03/11 02.05.2011 Janka Súkeníková 220
mesačné popl. tel. a internet 04/11 04.05.2011 T-com 38
realizácia ČOV- náj.byty 06.05.2011 MAPROSTAV s.r.o. 5490
realiz.práce-náj.byty 04/11 06.05.2011 MAPROSTAV s.r.o. 15932
stavebný dozor-náj.byty 11.05.2011 Ing.Jozef Žáčik 223
vývoz veľkoobjemového odpadu 11.05.2011 Marius Pedersen 531
vývoz KO apríl 2011 12.05.2011 Marius Pedersen 294
zneškodnenie KO apríl 2011 12.05.2011 Marius Pedersen 220
vlajky SR a EU + kotva 12.05.2011 2 U s.r.o. Bratislava 119
záloha EE 05/11 12.05.2011 ZSE a.s. 693
Rekonštrukcia verejného osvetlenia 02.01.2012 EZ-ET s.r.o., Žilina 141703
služby na doméne 04/11 17.05.2011 Maurit s.r.o. 30
mob.tel. OcÚ 17.05.2011 T-mobile 41
realiz.práce -nájomné byty 05/11 20.05.2011 Maprostav s.r.o. 3972
práce-naj.byty 20.05.2011 Maprostav s.r.o. 1720
publikácia mzdovej učtovničky 30.11.-1 AJFA a AVIS s.r.o. 48
aktualizácia ESET 30.11.-1 In Tech s.r.o. 88
realiz.práce náj.byty 05/11 02.06.2011 MAPROSTAV s.r.o. 655
kolaudačná rata -náj.byty 02.06.2011 MAPROSTAV s.r.o. 6429
parkovisko,ČOV, kanaliz. 02.06.2011 MAPROSTAV s.r.o. 4450
kolaudačná rata-parkovisko 02.06.2011 MAPROSTAV s.r.o. 1375
prezentácia obce-slovakregion 02.06.2011 P.Jurík- LISA 27
stavebný dozor - náj.byty 08.06.2011 Ing. Jozef Žáčik 99
ozvučenie SFSFS 09.06.2011 Peter GESE 800
záloha EE 06/11 - ČS 09.06.2011 ZSE a.s. 189
záloha EE 06/11 09.06.2011 ZSE a.s. 720
záloha EE 06/11 náj.byty 13.06.2011 ZSE a.s. 91
reproduk.hudba rok 2011 13.06.2011 SLOVGRAM 33
vývoz KO 05/11 13.06.2011 Marius Pedersen 294
záloha ČOV 07/11 13.07.2011 ZSE a.s. 20
vývoz KO 06/11 13.07.2011 Marius Pedersen 294
zneškodnenie odpadu 06/11 13.07.2011 Marius Pedersen 180
služby na doméne 06/11 15.07.2011 MAURIT s.r.o. 30
mob.telefón OcÚ 07/11 21.07.2011 T-mobile 36
geometrický plán-dokončenie 03.08.2011 Ing.Štefan Kajla 146