KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Úradná tabuľa > Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Dátum: 18.04.2007
Na stiahnutie: obp__upoz.pdf (725 kb)

Obvodný pozemkový úrad v Trenčíne ao orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa zákona 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len zákon/, vzhľadom na nárast prípadov zaburinenia poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov, ktorý bol zaznamenaný v posledných dňoch, upozorňuje vlastníkov prípadne užívateľov poľnohospodárskej , resp. i nepoľnohospodárskej pôdy, na ich povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zákona v súvislosti so starostlivosťou o poľnohospodársku pôdu a jej ochranu.

Podľa ustanovení § 3 zákona je každý vlastník /užívateľ/ poľnohospodárskej pôdy povinný okrem iného vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením ako aj predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrobených pozemkoch, tiež zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdytak, aby nebola ohrozená ekologická stabilitaúzemia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí.

Pri nedodržaní uvedených ustanovení sa majiteľ, resp. užívateľ dopustí priestupku / správneho deliktu/ na úseku ochrany poľnohodárskej pôdy v zmysle § 25 zákona., za ktorý možno uložiť pokutu pre FO do 30.000,-Sk , pre PO od 5.000 do 1,000.000,-Sk.