KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Úradná tabuľa > Uznesenie č.1

Uznesenie č.1

Dátum: 09.01.2011
Na stiahnutie: uznesenie_1.pdf (0 kb)

UZNESENIE

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Krivosúd-Bodovka,

zo dňa 21. decembra 2010

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:

1. Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.   

2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného   zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov.

3. Návrh  na  zriadenie  komisií  obecného  zastupiteľstva a voľbu predsedov komisií.

4. Návrh na zriadenie obecnej rady a na voľbu členov obecnej rady.   

5. Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce a poslancom OZ.   

1.     Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce

Uznesenie č. 1/2010

Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bodovke

A. berie na vedomie

     1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce

     2. vystúpenie novozvoleného starostu

B.  k o n š t a t u j e,  ž e

1. novozvolený starosta obce Krivosúd-Bodovka Ing. Vladimír Kmeťo zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva: Ing. Ľubica Horňáčková, Mgr. Ivan Marko, Miloš Marko, Mgr. Miroslav Záhumenský  zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

2.  Poverenie  poslanca,  ktorý  bude  oprávnený  zvolávať  a viesť  zasadnutia  obecného zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona o obecnom zriadení.

Uznesenie č. 2/2010

Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bodovke poveruje

poslanca  Mgr. Ivana Marku zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

3.  Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií a voľbu predsedov komisií

Uznesenie č. 3/2010

Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bodovke

A. zriaďuje

komisie, a to : 1. komisiu na ochranu verejného poriadku

                        2. komisiu výstavby a územného plánovania

                        3. komisia kultúry a športu

B. volí

a)  predsedu  komisie na ochranu verejného poriadku Mgr. Ivana Marku

b) predsedu komisie výstavby a územného plánovania : navrhnutý Ing. Miroslav Kamaráš – po zložení sľubu poslanca - odkladá sa do budúceho zasadnutia

c) predsedu komisie kultúry a športu Mgr. Miroslava Záhumenského

d) člena komisie na ochranu verejného poriadku z radov poslancov : Miloša Marku

e) člena komisie výstavby a územného plánovania z radov poslancov : odkladá sa do budúceho zastupiteľstva

f)  člena komisie kultúry z radov poslancov: Ing. Ľubicu Horňáčkovú

g) člena komisie na ochranu verejného poriadku z radov občanov: Viliama Horňáčka

h)  člena komisie kultúry z radov občanov: Ivanu Gáborovú

4.   Voľba členov obecnej rady

 Uznesenie č. 4/2010

Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bodovke

A. zriaďuje :

             3 člennú obecnú radu

B. odkladá voľbu členov obecnej rady do budúceho zastupiteľstva

 5.    Určenie mesačného platu starostu  

 Uznesenie č. 5/2010

 Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bodovke

určuje

a/ v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších  predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu vo výške ½ úväzku zvýšený o 25 % za činnosti súvisiace nad rámec povinností starostu obce: prevádzkovanie verejného vodovodu, činnosť stavebného úradu a správu výpočtovej techniky.

b/ poriadok odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva / 35,- eur mesačne –zástupca starostu, 10,- eur poslanec OZ za účasť na obecnom zastupiteľstve /

b./ ukladá:

   do budúceho zastupiteľstva:

- pripraviť nový platobný poriadok v zmysle bodu a./ tohto uznesenia

- doplniť predsedu a členov do komisie výstavby a územného plánovania z radov občanov 

- doplniť členov Rady

 

                                                                                                         v.r. Ing. Vladimír Kmeťo

                                                                                                              starosta obce

Návrhová komisia:    Ing. Ľubica Horňáčková

                                          Miloš Marko