KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Úradná tabuľa > Upozornenie na Nariadenie vlády č.418/2006

Upozornenie na Nariadenie vlády č.418/2006

Dátum: 04.08.2006
Na stiahnutie: Nariadenie vlády o zániku da?ového nedoplatku... (0 kb)

Dňa 1.7.2006 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády č.418/2006 o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností, ktoré schválila vláda na základe ustanovenia §103 ods.9 zákona SNR č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

V zmysle nariadenia vlády zaniká dňom 1.1.2007 daňový nedoplatok evidovaný k 31.12.2006 na sankcii (nezaplatené penále, pokuta, zvýšenie dane a sankčný úrok), ak daň ku ktorej vyrubená sankcia prislúcha je zaplatená najneskôr 30.9..2006.

Nezaplatené penále, pokutu, zvýšenie dane a sankčný úrok správca dane odpíše podľa §65 ods.6 zákona SNR č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov ku dňu 1.1.2007, za predpokladu , že daň (istina) ku ktorej prislúcha nedoplatok na sankcii je zaplatená najneskôr 30.9.2006.

V prípade nejasností kontaktujte telefonicky alebo osobne príslušný daňový úrad.