KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Úradná tabuľa > Rozpočet obce na rok 2016

Rozpočet obce na rok 2016

Dátum: 03.02.2016

Rozpočet Obce Krivosúd-Bodovka na roky 2016-2018

Rozpočet Obce na rok 2016 schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 3. februára 2016. Rozpočet obce na roky 2017-2018 zobralo OZ na vedomie.

Návrh rozpočtu obce Krivosúd-Bodovka na rok 2016 je zostavený ako prebytkový.

VÝDAVKY OBCE 201620172018
BEŽNÉ VÝDAVKY859828840490165
v tom:      
Mzdy, platy a ostatné os. vyrovnania265002750028000
Poistné a príspevok do poisťovní926295849745
       
TOVARY A SLUŽBY186401952019620
v tom:      
Cestovné náhrady 505050
Energie, pošt. a telekom. služby550055005500
Materiál357037703870
Rutinná a štandardná údržba375043004300
Služby577059005900
Finančná a rozpočtová oblasť430430430
Transakcie verejného dlhu311040105010
Ochrana pred požiarmi950950950
Cestná doprava155016501650
Ochrana životného prostredia90001000010000
Ochrana prírody a krajiny900900900
Rozvoj obce500500500
Verejné osvetlenie360036003600
Nájomné byty208020802080
Rekreačné a športové služby400400400
Kultúrne služby534060406040
v tom:      
Ostatné kultúrne služby220022002200
Vysielacie a vydavatelské služby460460460
Náboženské a iné spoločenské služby268024802480
Školstvo800800800
Sociálne zabezpečenie300300300
       
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY732053985637
v tom:      
Projekt.dokument.192000
Rek. zateplenie budovy OcU540000
       
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE680068006800
    
PRÍJMY OBCE    
DAŇOVÉ PRÍJMY783007880080800
v tom:      
Výnos dane z príjmov 545005500057000
Dane z majetku181001610016100
Dane za tovary a služby770077007700
       
NEDAŇOVÉ PRÍJMY136621366213662
Úroky z vkladov575757
Ostatné príjmy500500500
    
GRANTY A TRANSFERY990990990
Granty500500500
Transfery v rámci verejnej správy490490490
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU949529295292952
    
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY350350350
    
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE1313077307730
Prevod z rezervného fondu773077307730
Bankový úver /rekonštrukcia OcU/540000
    
BEŽNÉ PRÍJMY 949529345295452
BEŽNÉ VÝDAVKY 859828840490165
Rozdiel bežných príjmov a výdavkov945050485287
    
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY35000
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY732050485287
Rozdiel kapital.príjmov a výdavkov-6970-5048-5287
    
Príjmové finančné operácie1313073307330
Výdavkové finančné operácie680064006400
Rozdiel príjmových a výdavkových FO6330930930
    
    
PRÍJMY CELKOM953029345295452
VÝDAVKY CELKOM933029345295452
ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAVKOV200000