KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Úradná tabuľa > Návrh rozpočtu obce na roky 2011-2013

Návrh rozpočtu obce na roky 2011-2013

Dátum: 18.02.2011

ROZPOČET OBCE  KRIVOSÚD-BODOVKA  NA ROKY 2011-2013   
       
       
VÝDAVKY 2011 2012 2013
  v EURO v EURO v EURO
       
BEŽNÉ VÝDAVKY 60 841 57 636 60 636
v tom:      
Mzdy, platy a ostatné os. vyrovnania 15 950 16 500 17 100
Poistné a príspevok do poisťovní 4 920 5 163 5 849
TOVARY A SLUŽBY 18 327 18 327 18 327
v tom:      
Cestovné náhrady - tuzemské 500 500 500
Energie, pošt. a telekom. služby 4 800 4 700 4 645
Materiál 2 510 2 510 2 510
Rutinná a štandardná údržba 2 700 2 700 2 700
Služby 7 817 7 817 7 817
Finančná a rozpočtová oblasť      
Transakcie verejného dlhu 1 980 1 980 1 980
Ochrana pred požiarmi 190 190 190
Cestná doprava 1 100 1 100 1 100
Nakladanie s odpadmi  7 600 7 600 7 600
Ochrana prírody a krajiny 100 100 100
Rozvoj obce 800 700 650
Verejné osvetlenie 3 540 3 100 2 900
Bývanie a občianska vybavenosť 6 655 7 595 7 615
Rekreačné a športové služby 200 200 300
Kultúrne služby 3 178 2 986 4 302
v tom:      
Knižnice 100 100 300
Ostatné kultúrne služby 1 650 1 520 2 457
Vysielacie a vydavateľské služby 775 716 845
Náboženské a iné spoločenské služby 653 650 700
Sociálne zabezpečenie 600 500 800
       
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 204 860 0 0
Výstavba nájomných bytov - uver-SFRB 99810 0,00 0,00
Výstavba nájomných bytov - inž. siete 21860 0,00 0,00
Výstavba náj.bytov - uver-stav.dozor 2000,00 0,00 0,00
Dažďová kanalizácia - uver 2000,00 0,00 0,00
Rekonštrukcia el.osvetlenia - uver 1500,00 0,00 0,00
Vodovod- predlženie trasy 3670,00 0,00 0,00
       
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE 1 000 1 600 1 600
Splátka dlhodob. bankového úveru 1000,00 1600,00 1600,00
       
VÝDAVKY CELKOM 271 000 67 157 69 587
       
       
       
       
       
PRÍJMY  2011 2012 2013
  EUR EUR EUR
       
DAŇOVÉ PRÍJMY 55 135 54 125 56 530
v tom:      
Dane z príjmov 39 000 40 000 42 760
Daň z majetku 6 525 6 525 6 135
Dane za špeciálne služby 9 610 7 600 7 635
       
NEDAŇOVÉ PRÍJMY 9 235 10 935 10 960
v tom:      
Príjmy z vlastníctva 7 535 9 435 9 435
Administratívne poplatky 550 550 540
Poplatky z náhodilého predaja 970 770 820
Ďalšie admin.poplatky 100 100 100
Úroky z vkladov 50 50 35
Iné nedaňové príjmy 30 30 30
       
Granty a transf. v rámci ver.správy 770,00 467,00 467,00
       
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU 65 140 65 557 67 987
Rozdiel bežných príjmov a výdavkov 0 0 0
       
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 100 100 100
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE 205 760 1 500 1 500
       
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM 205 860 1 600 1 600
       
PRÍJMY CELKOM 271 000 67 157 69 587