KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Miestna samospráva > Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva

Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva


21. februára 2011 / pondelok /  o  17.00 hod.

 Program rokovania:

1.     Otvorenie

2.     Zloženie sľubu poslanca – Ing. Miroslava Kamaráša

3.     Kontrola plnenia uznesení

4.     Voľba členov Obecnej Rady

5.     Voľba predsedu a členov stavebnej komisie

6.     Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Krivosúde-Bodovke

7.     Schválenie rozpočtu obce za rok 2011- 2013

8.     Návrh na zrušenie prevádzkovania obecných potravín a rozličného tovaru Obcou Krivosúd-Bodovka

9.     Schválenie zmluvy o prenájme priestorov a zariadenia potravín a rozličného tovaru s novým prevádzkovateľom

10. Schválenie žiadosti o pridelenie jednoizbového nájomného bytu

11. Schválenie podania žiadosti na Eurofondy: Program Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov , výmena okien zateplenie obvodového plášťa budovy OcÚ prostredníctvom certifikovanej spoločnosti EUROactivity®

12. Organizácia príprav na Fašiangy 2011

13. Príprava na jarné upratovanie v obci v spolupráci s fy Marius Pedersen

14. Rôzne  

15. Záver