KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Poskytovanie informácií > Správne poplatky za poskytovanie informácií

Správne poplatky za poskytovanie informácií

Za sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov sa v súlade s vyhláškou MF SR č.481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií  určuje úhrada materiálnych nákladov pre žiadateľa nasledovne: 

a) Technické nosiče dát

Názov EUR
disketa  3,5 0,4
kompaktný disk 1,0
iný nosič dát podľa nákupnej ceny nosiča

 

b) Vyhotovenie kópií požadovaných informácií  (na papier)               

Veľkosť listu Eur Veľkosť listu (obojstranne) Eur
A3 0,2 A3 0,4
A4 0,1 A4 0,2

 

c) Obstaranie obálok

Veľkosť obálky Eur
C4 0,1
C5 0,08
C6 0,06

 

d) Odoslanie informácií

Poštovné doporučene 

do vlastných rúk

Eur
do          20 g 1,47
do          50 g
do        100 g
do        500 g  
do      1000 g

 

e) Ďalšie špecifické materiály

Počet kusov Eur
1 vo výške obstarávacích nákladov