KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Poskytovanie informácií > Správne poplatky Obce Krivosúd-Bodovka

Správne poplatky Obce Krivosúd-Bodovka

 1. Stavebný poriadok
 2. Doprava a cestné hospodárstvo
 3. Miestne dane a poplatky
 4. Životné prostredie
 5. Matrika
 6. Evidencia obyvateľstva


1. Stavebný poriadok


Správne poplatky vyrúbené podľa zákona č. 145/1995 Z.z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Položka 59
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
a/ pre fyzické osoby   ..................................................................... 200,-Sk
b/ pre právnické osoby.................................................................. 500,-Sk

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické  osoby
poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného zákona, 11/ národné metodické
centrá, osvetové strediská, hvezdárne, planetária, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

Poznámka
Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním sa vydáva na jedno rozhodnutie.

Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie
a/ na stavby na bývanie
    1. na stavbu rodinného domu   ............................................... 1 000,-Sk
    2. na stavbu bytových domov  .................................................. 2 000,-Sk
b/ na stavby na individuálnu rekreáciu/rekreačné chaty, rekreačné domy, záhradkárske chaty/
    1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25m  ..........................    700,-Sk                        
    2. ak zastavaná plocha presahuje 25m ................................1 200,-Sk
c/ na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu a na zmeny
   stavieb pred dokončením ..........................................................   700,-Sk
d/ na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu a nadstavby slúžiace na
   podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na existujúcu verejnú
   rozvodnú sieť ................................................................................ 500,-Sk
e/ na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami............. 700,-Sk
f/ na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d/ a e/ a na zmeny týchto stavieb pred
  dokončením...................................................................................... 500,-Sk
g/ na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 1,5mil. Sk vrátane........1 000,-Sk
   nad 1,5mil. Sk do 3 mil. Sk vrátane .......................................... 1 500,-Sk
   nad 3 mil. Sk do 10 mil. Sk vrátane .......................................... 2 000,-Sk
   nad 10mil. Sk do 100 mil. Sk vrátane ...................................... 3 500,-Sk
   nad 100 mil. Sk ............................................................................ 6 000,-Sk
h/ na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné
  stavebné  povolenie ..................................................................... 500,-Sk                                                            
i/ na stavby dočasných objektov zariadení staveniska dopravných stavieb, ak sa vydáva
  samostatné stavebné povolenie .................................................1 000,-Sk


Oslobodenie

 1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie sú oslobodení občania s ťažkým   zdravotným postihnutím, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S.
 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

Poznámky

 1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa iba jeden poplatok a to v
  najvyššej sadzbe, ktorá je určená pre niektorý z objektov uvedených v stavebnom povolení.
 2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako  nebytová výstavba.
 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
 4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné   úrady
  v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
  plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov.

  Položka 61
  Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby ..........dvojnásobok sadzby určenej v  položke 60

  Položka 62
  a/ Žiadosť o povolenie
 5. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním, o vydanie stavebného
  povolenia podľa položky 60 ..................................................... 500,-Sk
 6. na odstránenie stavby ............................................................. 200,-Sk
 7. na umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, za každé
  jednotlivé zariadenie ............................................................. 1 500,-Sk
 8. terénnych úprav ........................................................................ 200,-Sk
 9. na odstránenie objektu dopravnej stavby ............................ 500,-Sk
 10. terénnych úprav v ochrannom pásme dopravnej stavby ... 500,-Sk
  b/ Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti .................................... 3 000,-Sk
  c/ Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia .............. ...500,-SkOslobodenie

 1. Oslobodenie od poplatku tu platní obdobne ako pri položke 59.
 2. Od poplatku podľa písmena a/ tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo
  zákona o živnostenskom podnikaní.

Položka 62a
a/ Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým nákladom
   do 1,5 mil. Sk vrátane ................................................................. 500,-Sk
   nad 1,5mil. Sk do 3 mil. Sk vrátane ......................................... 700,-Sk
   nad 3 mil. Sk do 10 mil. Sk vrátane ........................................1 000,-Sk
   nad 10mil. Sk do 100 mil. Sk vrátane ....................................2 000,-Sk
   nad 100 mil. Sk ..........................................................................3 000,-Sk
b/ Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní pozemnej stavby ....    500,-Sk
c/ Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní dopravnej stavby .....1 000,-Sk

Oslobodenie
Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.


2. Doprava a cestné hospodárstvo


Položka 82
Povolenie na zvláštne užívanie diaľníc, ciest a miestnych
komunikácií podľa § 11 ods. 1 písm. b) až q) vyhlášky
Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb., ktorou
sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) .................................................................................. 3 000,- Sk

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

Položka 83
e) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy
   triedy a miestnych komunikácií ................................................. 2 000,- Sk

Položka 84
b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na
   miestnu komunikáciu .................................................................. 1 000,- Sk

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.

Položka 85
b) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie
   na susedné nehnuteľnosti  ........................................................    500,- Sk

Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.

3. Miestne dane a poplatky


Správne poplatky vyberané finančným oddelením v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

Položka 9
Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania.............................................................................................500,- Sk

Položka 140
A/ Vydanie povolenia na prevádzkovanie výherných prístrojov, za každý výherný prístroj .......................................................................................................40000,- Sk
B/ Vydanie rozhodnutia o zmenne povolenia na prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier/zák. SNR č.194/1990 Zb......................................................1000,- Sk
C/ Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier...................................................................................................1000,- Sk

Položka 143
A/ Vydanie rozhodnutia územným finančným orgánom alebo správcom dane v daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu podľa § 4, § 13, § 38 ods.6, § 59 a § 64 zákona SNR č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov.....................300,- Sk
B/ Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z obch. registra.......300,- Sk
C/ Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ...........50,- Sk

Položka 144
D/ Poskytnutie  údajov a informácií z úradnej evidencie správcu dane podľa osobitných predpisov /zák. SNR č.233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti .........................500,- Sk

4. Životné prostredie

 

5. Matrika


Správne poplatky za osvedčovanie

Všetky poplatky sa platia v hotovosti.
Správne poplatky za vyhotovenie matričného dokladu


Prvé vyhotovenie dokladu zdarma.
/novorodenec, úmrtie, uzavretie manželstva – pri prevzatí prvého dokladu/

Evidencia obyvateľstva