KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Poskytovanie informácií > Postup pri sprístupňovaní informácií

Postup pri sprístupňovaní informácií

Informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie.

1. Osobne
Na podateľni obecného úradu

2. Písomne
Obecný úrad
Krivosúd-Bodovka 88
913 11 Trenč. Stankovce

3. Faxom
032 64 967 93

4. Elektronickou poštou
obec@krivosud-bodovka.sk

5. Ústne
u  pracovníčky OcÚ, pričom ten je povinný spísať žiadosť na formulári podľa prílohy č. 1

Obec Krivosúd-Bodovka ako povinná osoba obmedzí prístup k informáciám z dôvodov uvedených
v § 8 až 12 zákona č. 211/2000 Z. z.:

Podateľňa obecného úradu je tiež miestom na podanie ostatných žiadosti, podnetov, návrhov a oznámení. Sťažnosti, podnety a petície adresované hlavnému kontrolórovi je možné podať buď poštou alebo prostredníctvom podateľne mestského úradu.