KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Dokumenty, vyhlášky > Všeobecne záväzné nariadenia >

VZN o niektorých podmienkach držania psov

Dátum: 01.01.2004
Stav: účinný
Na stiahnutie: vzn_o_psoch.doc (0 kb)

VŠEOBECNÉ ZÁVäZNÉ NARIADENIE

číslo 2/2003

oniektorých podmienkach držania psov

Apríl 2003

§ 1

Úvodné ustanovenia

  1. Účelom tohto VZN je vytváranie aochrana zdravých podmienok, zdravého spôsobu života obyvateľov, zabezpečenie verejného poriadku aúprava niektorých podmienok držania psov (viď. ust. § 3,4,5 a6 zákona održaní psov)
  2. Toto VZN upravuje niektoré podmienky evidencie avodenia psov, práva apovinnosti právnických afyzických osôb pri držaní psov vobci ako aj súvisiace podrobnosti oznečisťovaní verejných priestranstiev ariešenie priestupkov.
  3. VZN sa nevzťahuje na služobných psov, používaných podľa osobitných predpisov (viď §1, ods. 2 zákona održaní psov).
  4. Týmto VZN nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka, Trestného zákona aosobitných predpisov.

§ 2

Vymedzenie pojmov

Podľa § 2 zákona održaní psov :

l. zvláštnym psom je pes :

a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona (zák.č.379/1997 Z.z. oprevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb apodobných činností, ozmene adoplnení zák. č. 455/1991 Zb. oživnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) aodoplnení zák. č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce (zákon osúkromných bezpečnostných službách) vznení neskorších predpisov,

b) používaný horskou službou

c) používaný pri záchranných, lokalizačných  alikvidačných prácach pri plnení úloh CO (zák. NR SR č. 42/1994 Z.z. ocivilnej ochrane obyvateľstva vznení neskorších predpisov),

d) poľovný

e) ovčiarsky

f) vodiaci

g) používaný počas výcviku alebo súťaže, konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku.

2. nebezpečným psom

je každý pes, ktorý napadol alebo pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil vnutnej obrane alebo krajnej núdzi.

3. voľným pohybom psa

 je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov. Za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.

§ 3

Evidencia psov

1. Každý pes, držaný nepretržite viac ako 90 dní na území obce, podlieha evidencii psov.

2. Držiteľ psa je povinný prihlášiť psa do evidencie vlehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty, uvedenej vodstavci 1, ak sa pes vdanom roku nachádza prevažne na území obce.

3. Evidenciu avydávanie známok vedie obec (obecný úrad).

4. Do evidencie sa zapisujú údaje, ktoré sú obsahom Evidenčného listu psa (viď príloha č.1).

5. Každú zmenu skutočností aúdajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný.

6. Obec vydá držiteľovi psa, zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej „známka“) za úhradu (nákupná cena). Na známke bude uvedené evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný aúdaj otom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.

7. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť obci (obecnému úradu). Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu (nákupná cena) vydať náhradnú známku.

§ 4

Vodenie psa

1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenie na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky apsychicky spôsobilá aschopná ovládať ho vkaždej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá azabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode aživotnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

2. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.

3. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie  alebo nad psom vykonáva dohľad.

4. Držiteľ psa aten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko aadresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol aaj meno, priezvisko aadresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil vnutnej obrane alebo krajnej núdzi, oznámiť obci, kde je pes evidovaný.

5. Pes, ktorý sa voľne pohybuje mimo chovného priestoru, musí byť riadne označený známkou alebo čipom. Vodiť psa na mieste so zákazom voľného pohybu možno len snáhubkom ana vôdzke bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky ajej dĺžka musia byť primerané psovi asituácii tak, aby bolo možné psa ovládať vkaždej situácii.

6 Zakazuje sa opustenie psa na verejnom priestranstve bez uviazania (napr. pred obchodom apod.), opustenie priviazaného (opatrného náhubkom) nebezpečného psa alebo jeho zanechanie bez dozoru na verejnom priestranstve.

§ 5

Vymedzenie miest so zákazom voľného pohybu

psov avstupu so psom

1. Voľný pohyb psa bez vôdzky anáhubku po obci je zakázaný (okrem výnimky, uvedenej v § 2, ods. 3 tohto VZN).

2. Vstup so psom je vobci zakázaný :

a) na futbalové ihrisko, areál MŠ, kultúrno-športový areál,

b) do úradných budov, kultúrneho domu, obchodov, zariadení pre poskytovanie služieb okrem vodiacich psov, vzmysle platných predpisov, pokiaľ vlastník, správca alebo užívateľ nerozhodol inak,

c) bez vôdzky anáhubku do vozidla miestnej dopravy, na miesta, kde sa pohybujú alebo zhlukujú ľudia aak ide opsa bez výcviku, ktorý by mohol ohroziť zdravie alebo bezpečnosť ľudí príp. iných zvierat, aj bez náhubku.

Miesta vymedzené podľa tohto bodu, písm. a) ab) musia byť viditeľne označené umiestnením vhodného piktogramu alebo textu. Toto označenie zabezpečí vlastník, správca alebo užívateľ budovy, zariadenia.

§ 6

Znečisťovanie verejných priestranstiev

1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie povinný výkaly bezprostredne odstrániť.

§ 7

Priestupky

l. Priestupku sa dopustí držiteľ psa ak :

a) neprihlási psa do evidencie

b) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky, ustanovené v §4, ods. 1 a2 zákona održaní psov,

c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovovaný, ak sa nepoužil vnutnej obrane alebo krajnej núdzi,

d) neoznámi odczudzenie, zničenie alebo stratu známky.

2. Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie ak :

a) neohlási svoje meno, priezvisko aadresu trvalého pobytu ameno, priezvisko aadresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,

b) nezabráni tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá amajetok,

c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil vnutnej obrane alebo krajnej núdzi.

d) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa,

e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa.

3. Za priestupok podľa

a) ods.2, písm. d) ae) obec uloží pokutu do 500,- Sk,

b) ods.1 aods. 2, písm. a) až c) obec uloží pokutu do 5000,- Sk

4  Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa oporušení povinnosti dozvedela najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď kporušeniu povinnosti došlo.

5. Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť anásledky protiprávneho konania.

6. Na konanie oukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis osprávnom konaní – zák.č. 71/1967 Zb. (správny poriadok),

7. Výnos zpokút je príjmom rozpočtu obce.

8. Ak sa držiteľ psa, alebo ten kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút, uvedených vods. 3.

9. Porušenie povinností upravených týmto VZN, je priestupkom podľa zákona opriestupkoch č. 372/1990 Zb. vznení noviel adoplnkov.

§ 8

Spoločné azáverečné ustanovenia

1. Vpodrobnostiach aneupravených prípadoch ouplatnení tohto VZN rozhoduje starosta.

2. Ostatné vo VZN neupravené podrobnosti evidencie adržania psov, musia byť vsúlade sostatnými osobitnými predpismi, najmä vsúlade so zák.č. 115/95 Zb. oochrane  zvierat, zák.č. 337/1998 Z.z. oveterinárnej starostlivosti vznení zák.č. 70/2000 Z.z., zák..č. 23/2002 Z.z. avyhláškou ochove spoločenských zvierat č.231/1998 Z.z.

3. Držiteľ psa, ktorému odo dňa účinnosti tohto VZN povinnosť podľa § 3, ods.1 zaevidovať psa, splní si túto povinnosť do 30 dni.

4. Držiteľ psa je povinný pravidelne ročne uhrádzať obci poplatok za psa podľa platného VZN omiestnych poplatkoch č. 1/2003.

5. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva Komisia ochrany verejného poriadku aŽP.

6. Toto VZN bolo prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Krivosúd Bodovka dňa 11.4.2003 uzn.č.25/2003 anadobúda účinnosť od 1.5.2003.

                                                                       Ing. Vladimír KMEŤO