KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Dokumenty, vyhlášky > Všeobecne záväzné nariadenia >

VZN č.2/2004 o odpadoch

Dátum: 01.01.2005
Stav: účinný
Na stiahnutie: vzn2_2004ko.doc (0 kb)

 

Obecné zastupiteľstvo v Krivosúd-Bodovka na  základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. oobecnom zriadení vznení neskorších predpisov a zák. č.  582/2004  Z. z.  omiestnych daniach   a  miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady    a  drobné   stavebné  odpady    v  y  d  á  v  a  pre   územie  obce Krivosúd-Bodovka  toto

VŠ E OB E C N E    ZÁVÄ ZN É 

č. 2/ 2004

o zbere, preprave azneškodňovaní komunálneho odpadu adrobného stavebného odpadu

amiestnom poplatku na zber, prepravu azneškodňovanie komunálneho odpadu adrobného stavebného odpadu

na   území   obce Krivosúd-Bodovka

            Obecné  zastupiteľstvo vKrivosúde-Bodovke na základe ustanovenia § 6 zák. č.369/1990 Z.z. (v platnom znení) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení vsúlade so zákonom č. 223/2003 oodpadoch azákonom č. 582/2004 Zb omiestnych daniach amiestnom poplatku za komunálne odpady adrobné stavebné odpady (ďalej len ZP).

I.

Úvodné ustanovenia

1.Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky 

2. Obec Krivosúd-Bodovka na svojom území ukladá miestny poplatok za   komunálne   

II.

Základné pojmy

1. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony sodpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

2.Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, uktorej sa odpad nachádza.

3.Komunálne odpady sú odpady zdomácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb aodpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti právnických osôb alebo fyzických osôb – podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce pri činnosti obce pri čistení verejných komunikácií apriestranstiev, ktoré sú vspráve obce apri údržbe verejnej zelene vrátane parkov acintorínov (§ 2.ods. 2,3 14 zákona). Ktoré konkrétne odpady tvoria komunálny odpad vyplýva zo zoznamu komunálneho odpadu, ktorý tvorí prílohu VZN.

4.Drobné stavebné odpady sú odpady vznikajúce zbežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou nepodnikateľom na vykonanie, ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie apostačuje ohlásenie stavebnému úradu (obci), alebo pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu (obci).

III.

Účel odpadového hospodárstva

1.Účelom odpadového hospodárstva je :

a)predchádzať vzniku odpadov aobmedzovať ich tvorbu najmä rozvojom technológií šetriacich prírodné zdroje, výrobou výrobkov, ktorá rovnako, ako výsledné výrobky, čo možno najmenej zvyšuje množstvo odpadov ačo možno najviac znižuje znečisťovanie životného prostredia, vývojom vhodných metód zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých vodpadoch určených na zhodnotenie,

b)zhodnocovať odpady ich recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmena a),

c)využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmen a) alebo b),

d)zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí anepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmen a), b) alebo c),

IV.

Spoločné ustanovenia

1. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom aprodukuje ročne viac než 50 kg nebezpečných odpadov alebo 1 tonu ostatných odpadov, vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva.

2.Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program odpadového hospodárstva plní pre komunálne odpady ako aj pre odpady zbežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou (ďalej len „drobné stavebné odpady“) obec, na ktorej území tieto odpady vznikajú. Pôvodcovia odpadov, ktorí vypracúvajú program podľa Zákona, sa môžu dohodnúť navzájom alebo spolu sobcou na vypracovaní spoločného programu.

3.Pôvodca odpadu aobec sú okrem povinností podľa odseku 1 povinní vypracovať adodržiavať schválený program odpadového hospodárstva.

4.Každý je povinný nakladať sodpadmi alebo inak snimi zaobchádzať vsúlade so zákonom, ten komu vyplývajú zrozhodnutia vydaného na základe zákona povinností, je povinný nakladať sodpadmi alebo inak snimi zaobchádzať aj vsúlade stýmto rozhodnutím. Pri nakladaní sodpadmi alebo inom zaobchádzaní snimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí aživotné prostredie.

5.Pre nakladanie sodpadmi sa odpady zaraďujú podľa katalógu odpadov.

6.Zakazuje sa :

a)uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom vsúlade so zákonom atýmto VZN,

b)zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak, ako vsúlade so Zákonom,

c)zneškodniť odpad vypúšťaním avhadzovaním do vodného recipientu azneškodňovanie odpadov spôsobmi D4 aD7 prílohy č.3 zák.č.223/2003 Z.z.,

d)riediť azmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady sodpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín,

e)opotrebované batérie aakumulátory zmiešavať sodpadmi zdomácností,

f)vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd ado kanalizácie,

g)uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje aakékoľvek vypúšťať zostatky po spracovaní odpadových olejov do pôdy.

7.Držiteľ odpadových olejov, opotrebovaných batérií aakumulátorov je povinný ich odovzdať len subjektu, ktorý je držiteľovi autorizácie, tz. osobitného oprávnenia udeleného Ministerstvom životného prostredia SR na nakladanie stýmito odpadmi.

8.Ak nie je ustanovené inak, náklady na činnosti smerujúce kzneškodňovaniu odpadov anáklady na zneškodňovanie odpadov znáša držiteľ odpadu, pre ktorého sa zneškodňovanie odpadu, vrátane zberu aúpravy odpadu vykonáva, ak takýto držiteľ odpadu nie je známy, znáša ich posledný známy držiteľ odpadu alebo výrobca, zktorého výroby odpad pochádza.

9.Ak je držiteľ odpadu známy, ale nezdržiava sa na území Slovenskej republiky, zabezpečí zneškodnenie odpadu okresný úrad, na území, ktorého sa odpad nachádza, na náklady držiteľa odpadu.

10. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľností zistí, že na jeho nehnuteľnosť bol umiestnený odpad vrozpore stýmto zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne okresnému úradu aobci, vúzemnom obvode, ktorých sa nehnuteľnosť nachádza.

11.Okresný úrad na základe oznámenia, zvlastného podnetu alebo zpodnetu iného orgánu štátnej správy alebo obce požiada Policajný zbor ozistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti vrozpore stýmto zákonom, takto zistená osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady.

12.Ak fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, nakladá alebo inak zaobchádza sinými ako komunálnymi odpadmi adrobnými stavebnými odpadmi, vzťahujú sa na ňu  rovnako ustanovenia §19 ods. 1 písmena b), f), k) am) aprimerane ustanovenie odseku 1 písm. i) Zákona.

V.

            Nakladanie skomunálnymi odpadmi asdrobnými stavebnými odpadmi

1.Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť azaradiť ako samostatných druh odpadu.

2.Za nakladanie skomunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území mesta (obce) asdrobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce zodpovedá obec.

3.Pôvodca komunálnych odpadov adrobných stavebných odpadov je povinný nakladať alebo inak snimi zaobchádzať vsúlade stýmto všeobecne záväzným nariadením obce. Taktiež je povinný :

a)zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov vobci,

b)užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov vobci,

c)ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky adrobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou ado zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov vobci.

4.Vykonávať zber, prepravu azneškodňovanie komunálnych odpadov adrobných stavebných odpadov na území obce  môže ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti sobcou, ak túto činnosť nezabezpečuje obec samo. Obec vzmluve podrobne upraví spôsob apodmienky zberu, prepravy azneškodňovania týchto odpadov tak, aby boli vsúlade splatným programom odpadového hospodárstva obce astýmto všeobecne záväzným nariadením.

5.Obec pre plnenie povinností podľa § 19 ods. 1 písm. g) ah) Zákona je oprávnená požadovať od držiteľa komunálneho odpadu aod držiteľa drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá skomunálnymi odpadmi alebo sdrobnými stavebnými odpadmi na území obce, potrebné informácie.

6.Držiteľ komunálneho odpadu adržiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá skomunálnymi odpadmi alebo sdrobnými stavebnými odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé aúplné informácie súvisiace snakladaním skomunálnymi odpadmi asdrobnými stavebnými odpadmi.

VI.

            Systém zberu, prepravy azneškodňovania komunálneho odpadov.

1.Obec zavedením vhodného systému zberu odpadov

a)zabezpečuje alebo umožňuje zber aprepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia vsúlade so Zákonom,

b)vrámci zavedeného systému zberu odpadov zabezpečuje zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov vobci,

c)zabezpečuje priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov vrámci separového zberu,

d)zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber aprepravu objemných odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov zdomácností sobsahom škodlivín adrobných stavebných odpadov.

VII.

1.Zavedený systém zberu, prepravy azneškodňovania komunálnych odpadov a  drobných stavebných odpadov / KO a DSO/

a/ Na území obce pre držiteľov odpadu, bývajúcich vrodinných domoch , bytových domoch, chalupách a chatách sa uplatňuje množstevný zber /  žetónový systém zberu /.

b/ Na území obce pre držiteľov odpadu, užívateľov nebytových  priestorov  a  u právnických osôb sa uplatňuje intervalový systém zberu

c/ Typ zberových nádob a interval odvozu KO

- Každý držiteľ odpadu na celom území obce je povinný používať typizované zberné

d/ Typ žetónov – samolepiace soznačením obce ačísla domu

g/  Držiteľ odpadu je povinný KO ukladať do zberových nádob tak, aby sa tieto dali uzatvoriť.

    Je zakázané ukladať odpady vokolí zberných nádob pri ich preplnení.

h / Ďalej je zakázané ukladať do zberových nádob horúci popoľ, uhynuté zvieratá, výbušný

    odpad a odpad, ktorý by svojimi vlastnosťami ohrozil zdravie pracovníkov oprávnenej

    organizácie 

g / Držiteľ odpadu je povinný dodržiavať čistotu na stanovišti zberových nádob a jeho okolí

h / Prístup knádobám musí byť zabezpečený celoročne

i / Držiteľ odpadu sa zaväzuje, že sa bude o zberné nádoby na odpady zapožičané obcou

     riadne starať a vprípade poškodenia alebo straty uhradí obci spôsobenú škodu

2.Systém zberu a prepravy , zhodnocovania a zneškodňovania drobných stavebných odpadov /DSO/ a objemných odpadov /OBO/

 a / Na území obce pre držiteľov odpadu sa na zber DSO a OBO uplatňuje intervalový  systém

b / Prepravu a zneškodňovanie DSO a OBO zabezpečuje na území obce výhradne oprávnená

    organizácia

c / Miesto na zhromaždenie DSO a OBO je miestna časť obce „Stará cesta“ po súhlase obce 

d / Oprávnená organizácia na území obce je povinná zabezpečiť odvoz DSO a OBO

     minimálne 2x za rok

e / Platiteľ náklady za prepravu a zneškodňovanie DSO a OBO hradí cenou žetónov

    /množstevný zber- objemom/

f / DSO vmalom množstve /objeme/, ktoré neobmedzí systém prepravy a zneškodňovania,

     nepoškodí alebo nepreťaží zberovú nádobu , môžu jeho držitelia odpadu ukladať

     vzberových nádobách na KO spoločne sKO prípadne DSO použiť na prekrývku starej

     skládky Jama vzmysle povlenia ObÚ vTrenčíne.  

3. Systém zberu a prepravy , zhodnocovania a zneškodňovania nebezpečných odpadov

a / Na území obce sa zabezpečuje zber a preprava týchto NO: opotrebované batérie a

     akumulátory, staré liečivá, žiarivky a výbojky

b / Pôvodca odpadu je povinný prednostne zKO vytriediť NO vrozsahu uvedenom vbode 3

    písm. a/ , ukladať ich do zberových vriec podľa pokynov obecného úradu 

c / Na území obce sa pre držiteľov NO uplatňuje intervalový systém zberu

d / Prepravu a zneškodňovanie NO zabezpečuje na území obce výhradne oprávnená

     organizácia, ktorá je držiteľom autorizácie /§ 8 zákona 223/2001 Z.z. o dopadoch/

e / Počet, typ a umiestnenie zberových vriec určuje oprávnená organizácia po dohode sobcou.

     Informácie o termíne zvozu, mieste a spôsobe odovzdania NO obecný úrad včas informuje

     pôvodcov odpadov miestnym rozhlasom

f / Zneškodňovanie NO oprávnená organizácia zabezpečuje vzariadeniach na zneškodňovanie

    NO, ktoré spĺňajú požiadavky a ustanovenia zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch

g / Platiteľ má náklady za prepravu a zneškodňovanie NO zahrnuté vpoplatku vyrubeného

     platobným výmerom /intervalový zber/ , alebo vcene žetónu /množstevný zber/

4. Systém zberu a prepravy , zhodnocovania a zneškodňovania vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu /SO/

a / Na území obce sa zabezpečuje separovanie plastov

b / Pôvodca odpadu je povinný zKO vytriediť SO vrozsahu podľa pokynov OcÚ a ukladať

     ho do igelitových vriec resp. pri objemných predmetov na určené miesto 

c / Miesto na zhromaždenie SO  je skladová miestnosť na obecnom úrade  

d / Na území obce sa pre držiteľov SO uplatňuje intervalový systém zberu

e / Prepravu a zneškodňovanie SO zabezpečuje na území obce výhradne oprávnená

     organizácia, ktorá je držiteľom autorizácie /§ 8 zákona 223/2001 Z.z. o dopadoch/

f / Počet, typ a umiestnenie zberových vriec určuje oprávnená organizácia po dohode sobcou.

     Informácie o termíne zvozu, mieste a spôsobe odovzdania SO obecný úrad včas informuje

     pôvodcov odpadov miestnym rozhlasom

g/ Zneškodňovanie SO oprávnená organizácia zabezpečuje vzariadeniach na zneškodňovanie

    NO, ktoré spĺňajú požiadavky a ustanovenia zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch

h / Platiteľ má náklady za zberné vrecia, prepravu a zneškodňovanie SO zahrnuté vpoplatku

    vyrubeného platobným výmerom /intervalový zber/ , alebo vcene žetónu /množstevný     zber/

VII.

            Miestny poplatok za zber, prepravu azneškodňovanie komunálnych odpadov adrobných stavebných odpadov.

1.Za zber, prepravu azneškodňovanie komunálnych odpadov adrobných stavebných odpadov sa platí obci miestny poplatok.

2.Poplatok za zber, prepravu azneškodňovanie komunálnych odpadov adrobných stavebných odpadov sa platí za komunálne odpady, ktoré vznikli na území obce. Poplatok sa nevyberá za činnosti  obce  pri čistení verejných komunikácií apriestranstiev, ktoré sú vspráve  obce  apri údržbe verejnej zelene vrátane parkov acintorínov, ale iba za výsledok týchto činností, ktorým je odpad.

3.Poplatok platí :

a)fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom amá vobci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,

b)právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ pri činnosti, ktorej vzniká komunálny odpad aktorá vlastní alebo má vprenájme nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce, určenú na podnikanie.

c)fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa na území obce aslúžiacej na prechodné ubytovanie individuálnu rekreáciu, ako záhrada, byt alebo nebytový priestor.

4.Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového priestoru, ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor vspoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca určený vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa obec. Ak je vlastníkom štát alebo obec, je platiteľom správca.

5.Platitelia poplatku, ktorí nie sú účastníkmi schváleného systému zberu komunálneho odpadu na území obce, sú povinní sa prihlásiť na obecnom úrade najneskôr do jedného mesiaca od nadobudnutia účinnosti tohto VZN, aby im obec mohla zabezpečiť potrebné zberné nádoby podľa schváleného systému zberu komunálneho odpadu.

6.Noví platitelia poplatku sú povinní sa prihlásiť na obecnom úrade najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď nastane právna skutočnosť, ktorá spôsobí, že sa stávajú platiteľmi poplatku.

7.Platitelia poplatku sú povinní obci  ohlásiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodné pre správne určenie výšky poplatku ato najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.

8.Sadzba poplatku môže byť :

a)najmenej 80 Sk anajviac 1200,- Sk za osobu akalendárny rok alebo

b)najmenej 150 Sk  za osobu akalendárny rok, ak poplatník za odpady preukáže, že využíva množstevný zber.

9.Sadzba poplatku sa určuje na obdobie nasledujúceho roku :

a)pri nehnuteľnosti abyte slúžiacom na bývanie alebo individuálnu rekreáciu podľa počtu osôb prihlásených ktrvalému pobytu alebo kprechodnému pobytu vobci a podľa množstva vzniknutých komunálnych odpadov /množstevný zber/

b)pokiaľ vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti nie je vobci prihlásený ani ktrvalému ani kprechodnému pobytu, platí poplatok podľa výmeru vzmysle prílohy

c)pri nehnuteľnosti, byte alebo nebytovom priestore, ktorého vlastníkom alebo užívateľom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podľa výmeru vzmysle prílohy

d)pri nehnuteľnosti, alebo byte, slúžiacemu na poskytovanie rekreačných alebo ubytovacích služieb podľa lôžkovej kapacity  apodľa počtu zamestnancov tohto zariadenia,

10.Poplatok vyrubí obec platobným výmerom. Ak poplatník za odpady preukáže, že využíva množstevný zber /žetónový/ apoplatok platí spôsobom ustanoveným vtomto všeobecne záväznom nariadení, obec poplatok platobným výmerom nevyrubí.

11.Pri vyrubení poplatku platobným výmerom za daný kalendárny rok vychádza obec zposledných jemu známych údajov včase vydávania platobného výmeru – pri zmene východzích údajov (v priebehu roka), pri množstevnom zbere obec poplatky buď vyrubí alebo časť poplatkov vráti.

12.Príjem zpoplatku za zber, prepravu azneškodňovanie komunálnych odpadov adrobných stavebných odpadov môže obec použiť výhradne na úhradu nákladov spojených so zberom, prepravou, zhodnocovaním azneškodňovaním komunálnych odpadov adrobných stavebných odpadov.

13.Obec nesmie príjem ztohto poplatku použiť na úhradu nákladov, spojených sjeho činnosťou pri čistení verejných komunikácií apriestranstiev, ktoré sú vspráve obce, apri údržbe verejnej zelene vrátane parkov acintorínov, ale iba za výsledok týchto činností, ktorým je odpad.

VIII.

            Výška poplatku za zber, prepravu azneškodňovanie komunálnych odpadov adrobných stavebných odpadov.

Výška poplatku acenu 1 lístka / žetónu/ na rok 2005 je stanovená nasledovne:

1./ pri nehnuteľnosti abyte slúžiacom na bývanie alebo individuálnu rekreáciu je stanovená cena :

       50,-Sk   1 odberný lístok – za vývoz 1 KUKA nádoby na komunálny odpad

                                                 / množstevný zber/

50 – 250,- Sk za 1 T stavebnej sute pre PO na prekrývku starej skládky JAMA

Žetóny možno zakúpiť počas stránkových dní na OcÚ Krivosúd-Bodovka

2./ pri nehnuteľnosti alebo nebytovom priestore, ktorého vlastníkom alebo užívateľom 

                                                                       600,-Sk  /intervalový zber/

3./ pri nehnuteľnost alebo nebytovom priestore, ktorého vlastníkom alebo užívateľom je

                                                                       1000,-Sk  /intervalový zber/

4./ pri nehnuteľnosti, alebo byte, slúžiacemu na poskytovanie rekreačných alebo ubytovacích služieb podľa lôžkovej kapacity  apodľa počtu zamestnancov tohto zariadenia sa platí ročný poplatok

150,-Sk na 1 lôžko

6/ Splatnosť poplatku platobným výmerom do konca januára príslušného roka

7/ Výška takto schváleného miestneho poplatku - cena žetónov platí až do doby, keď obecné zastupiteľstvo neschváli novú cenu žetónov na nasledujúci kalendárny rok prípadne iný systém zberu KO a DSO. Oschválenej výške poplatku je obec povinná informovať obyvateľov spôsobom vmieste obvyklým.

IX.

                        Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva

a)prejednáva priestupky vodpadovom hospodárstve (§80 ods.3, písm. a) Zákona),

b)poskytuje držiteľovi odpadu informácie oumiestnení ačinnosti zariadení na nakladanie sodpadmi na území obce aodržiteľoch autorizácie udelenej Ministerstvom životného prostredia SR na nakladanie sodpadovými olejmi, opotrebovanými batériami aakumulátormi astarými vozidlami,

c)dáva vstavebnom konaní vyjadrenie kzamýšľanému spôsobu nakladania sodpadmi zo stavebnej činnosti svýnimkou drobného stavebného odpadu.

X.

Priestupky

1. Priestupku sa dopustí ten, kto :

a)zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad vrozpore stýmto VZN

b)uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou vtomto VZN

c)nesplní oznamovaciu povinností podľa § 18 ods. 6 zákona

d)neposkytne obcou požadované údaje podľa tohto VZN

2.Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až d) možno uložiť pokutu do 5000,- Sk

3.Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až d) prejednáva obec avýnosy zpokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu obce.

4.Na priestupky aich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy oprejednávaní priestupkov (zák.č.372/1990 Zb. vplatnom znení), ak tento zákon neustanovuje inak.

XI.

Pokuty právnickým osobám

1. Starosta  obce môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 100 000,- Sk  ak právnická osoba poruší povinnosti vyplývajúce ztohto všeobecne záväzného nariadenia obce. Pokuta je príjmom obce.

2.Pokutu možno uložiť do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa starosta dozvedel otom, kto sa konania podľa odseku 1 dopustil, najneskôr však do jedného roka od konania opodstatňujúceho uloženie pokuty. Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov osprávnom konaní.

XII.

Záverečné   ustanovenia

(1) Pokiaľ  v  tomto  všeobecne  záväznom  nariadení nie je podrobnejšia úprava,  odkazuje sa

(2) Na  tomto všeobecne záväznom nariadení obce Krivosúd-Bodovka sa uznieslo Obecné

(3) Dňom  účinnosti tohto  všeobecne  záväzného nariadenia sa zrušuje VZN Č.1/2001

(4) Zmeny a  doplnky tohto  všeobecne záväzného  nariadenia schvaľuje Obecné

(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2005.

 

Ing. Vladimír Kmeťo

                                                                                              starosta obce