KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Dokumenty, vyhlášky > Všeobecne záväzné nariadenia >

Dodatok č.1 k VZN č.2/2004 o odpadoch

Dátum: 01.01.2006
Stav: účinný
Na stiahnutie: dodatok_1_k_vzn_0204.doc (0 kb)

D OD AT O K   Č. 1

Obecné zastupiteľstvo v Krivosúd-Bodovka na  základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. oobecnom zriadení vznení neskorších predpisov a zák. č.  582/2004  Z. z.  omiestnych daniach   a  miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady    a  drobné   stavebné  odpady  na základe zmeny zákona oodpadoch č. 223/2001 Z.z. vznení neskorších predpisov   v  y  d  á  v  a  pre   územie  obce Krivosúd-Bodovka  tento

DODATOK

K  VŠ E OB E C N E    ZÁVÄ ZN É M U

    N AR IAD E N IU

č. 2/ 2004

o zbere, preprave azneškodňovaní komunálneho odpadu adrobného stavebného odpadu

amiestnom poplatku na zber, prepravu azneškodňovanie komunálneho odpadu adrobného stavebného odpadu

na   území   obce

Krivosúd-Bodovka

Na základe zmeny zákona oodpadoch č. 223/2001 Z.z. aozmene adoplnení niektorých zákonov vznení zákona  č. 733/2004 azákona 2089/2005 onakladaní selektrozariadeniami aselektroodpadom Obecné zastupiteľstvo vydáva  uvedený dodatok:

Včlánku II. Základné pojmy doplniť ods. 5./ podľa prílohy č. 2

Včlánku VI. Zavedený systém zberu nahradiť  v ods. 3 /a text

                                                                              podľa prílohy č.1

Dodatok č.1 kVZN 2/2004 schválený OZ Krivosúd-Bodovka dňa 15.12.2005

Uznesením č.

V Krivosúde-Bodovke  dňa 15.12.2005

Ing.Vladimír Kmeťo