KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Dokumenty, vyhlášky > Tlačivá >

Žiadosť o zmenu užívania stavby

Dátum: 21.06.2006
Stav: platný
Na stiahnutie: SABLONA_-_ZIADOST_zmena_uzivania_stavby_1.doc (0 kb)

Žiadateľ, meno, adresa

V.............................. dňa.............................

Vec: Ohlásenie zmeny vužívaní stavby ažiadosť ojej povolenie

            Podpísaný                                                       ohlasujeme podľa § 85 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. oúzemnom plánovaní  astavebnom poriadku (stavebný zákon) vznení neskorších predpisov zmenu vužívaní stavby ................................................................................................ na nový účel  ..................................................................................................................................
Stavba sa nachádza ........................................., na pozemku parc.č. .............
vkatastrálnom území .............................................., zároveň žiadame opovolenie tejto zmeny.

Stavba bola povolená ..........................................................................................
pod č.j.  ............................................,
dňa ......................................

Na stavbu bolo vydané kolaudačné rozhodnutie ..........................................
pod č.j. ............................................., dňa ......................................

................................................................................, dňa .............................,
je stavba užívaná ako ..........................................................................................

Dôvody zmeny užívania .......................................................................................
budú vykonané tieto stavebné úpravy ..............................................................

Pri zmene užívania stavby ...................................................................................
Je umiestnená ......................................................................................................

Adresy účastníkov konania(vlastníkov susedných nehnuteľností):            podpisy

Prílohy:

-doklad ovlastníctve nehnuteľností - originál

-snímok zmapy – originál

-fotokópiu Listu vlastníctva – účastníkov konania (vlastníkov susedných nehnuteľností)

-revízne správy

-vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy aorganizácii

-2 x projektovú dokumentáciu – svyznačením zmeny

-prípadne, že sa budú realizovať stavebné práce – určiť stavebného dozora

-správny poplatok - hotovosť

-stanovisko mesta (obce)