KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Dokumenty, vyhlášky > Tlačivá >

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

Dátum: 10.09.2010
Stav: platný
Na stiahnutie: zmena_stavby_pd.rtf (0 kb)

Správny poplatok vo výške ................. € bol uhradený dňa ......................

 

 

Pečiatka obce                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Žiadosť o zmenu stavby ešte pred jej dokončením

            Týmto podávam v zmysle § 68 v spojení s § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení žiadosť o zmenu stavby ešte pred jej dokončením. Podľa § 8 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona uvádzam nasledovné identifikačné údaje : 

 

Vlastník stavby:

Priezvisko, meno, titul ( názov právnickej osoby)

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Presná adresa ( sídlo právnickej osoby ), telefónny kontakt, e-mail:..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Názov stavby:

 

Umiestnenie stavby:

Pozemok parc. č.: ...................................

Druh pozemku podľa LV: ...........................................................................................................

Katastrálne územie:
Obec:

 

Účel zmeny stavby:

 

Popis zmeny stavby:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Projektant(v súlade s ustanovením § 46 stavebného zákona)- meno a presná  adresa :

.......................................................................................................................................................

 

Predpokladané   rozpočtové  náklady :....................................................................................

 

Zoznam účastníkov konania, ktorých sa zmena dotýka : (osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté; stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba; projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby).

........................................................

                                                                            podpis žiadateľa

 

 

 

K žiadosti o stavebné povolenie sa prikladajú doklady v zmysle §11 vyhl. č.453/2000 Z.z..