KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Dokumenty, vyhlášky > Tlačivá >

Žiadosť o územné rozhodnutie

Dátum: 01.01.2006
Stav: platný
Na stiahnutie: SABLONA-ZIADOST_UR_1.doc (0 kb)

ŽIADOSŤ OVYDANIE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA

V Krivosúde-Bodovke dňa .................................................

 

Navrhovateľ (meno, adresa):

Stavba:

Parcela č.:

Kat. územie:

Charakteristika územia aspôsob doterajšieho využitia pozemku:

Adresy vlastníkov susedných nehnuteľností (podľa listov vlastníctva):

....................................

   podpis navrhovateľa

Prílohy:

- kópia zpozemkovej mapy so zakreslením navrhovanej stavby

- listy vlastníctva dotknutých pozemkov suvedením vlastníckych ainých práv

- 2 x dokumentácia pre územné rozhodnutie potvrdené oprávnenou osobou

- situačný výkres súčasného stavu územia na podklade pozemkovej mapy evidencie nehnuteľností so zakreslením predmetu územného rozhodnutia ajeho polohy asvyznačením väzieb na okolie, zktorého sú zrejmé:

- odstupové vzdialenosti od hraníc pozemkov aod susedných stavieb avýškovým osadením M 1:500

- architektonické aurbanistické začlenenie stavby do územia, jej vzhľad ariešenie

- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce alebo iné príslušné doklady vsúlade s § 3 vyhl. č. 453/2000 Z.z.

- záverečné stanovisko aposúdenie vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie

- správny poplatok vhotovosti