KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Dokumenty, vyhlášky > Tlačivá >

Žiadosť o stavebné povolenie

Dátum: 21.06.2006
Stav: platný
Na stiahnutie: SABLONA-ZIADOST_SP_1.doc (0 kb)

ŽIADOSŤ OSTAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník (meno, adresa):

Stavba:

Parcela č.:

Kat. územie:

Stavba pozostáva:

Predpokladaný termín ukončenia stavby:

Rozpočtový náklad stavby:

Projekt vypracoval (meno, adresa, povolenie č.):

Stavebný dozor (meno, adresa, povolenie č.):

Zhotoviteľ – podľa § 44 zák. č. 50/1976 Zb. vznení neskorších predpisov (stavebný zákon):

Adresy vlastníkov susedných nehnuteľností (podľa listov vlastníctva):

....................................

   podpis stavebníka

Prílohy:

- 2 x projektová dokumentácia

- snímok z pozemkovej mapy

- list vlastníctva na stavebnú parcelu

- list vlastníctva na susedné parcely

- vyjadrenie Obecného úradu

- záväzné stanovisko Okresného úradu vTrenčíne – odb. požiarnej ochrany (ORH a ZZ, Jesenského 38, Trenčín)

- záväzné stanovisko Okresného úradu vTrenčíne – štátny okresný hygienik

- vyjadrenie OST Trenčín (telekomunikácie)

- vyjadrenie ZSE, a.s., Trenčín

- vyjadrenie SPP

- povolenie projektanta

- povolenie stavebného dozora

- správny poplatok vhotovosti