KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Dokumenty, vyhlášky > Tlačivá >

Žiadosť o odstránenie stavby

Dátum: 01.01.2006
Stav: platný
Na stiahnutie: SABLONA-ZIADOST_ODSTR.STAVBY_1.doc (0 kb)

ŽIADOSŤ OODSTRÁNENIE STAVBY

                                                                                  

V..................................... dňa ................................

 

Stavebník (meno, adresa):

Stavba:

Parcela č.:

Kat. územie:

Dôvod odstránenia stavby:

Termín začatia aukončenia prác:

Využitie uvoľneného pozemku:

Stavebný dozor:

Adresy vlastníkov susedných nehnuteľností (podľa listov vlastníctva):

....................................

   podpis stavebníka

Prílohy:

- osvedčenie na predmetné práce

- list vlastníctva

- kópia katastrálnej mapy

- fotodokumentácia stavby

- stanovisko obce

- osvedčenie stavebného dozora

- správny poplatok