KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Dokumenty, vyhlášky > Tlačivá >

Žiadosť o kolaudáciu

Dátum: 21.06.2006
Stav: platný
Na stiahnutie: SABLONA-ZIADOST_KR_1.doc (0 kb)

NÁVRH NAKOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Stavebník (meno, adresa):

Stavba:

Parcela č.:

Kat. územie:

Stavebné povolenie vydané

dňa                             pod č.

Pred uvedením stavby do trvalej prevádzky sa navrhuje jej skúšobná prevádzka, ktorá bude trvať do                        do                        .          

Zriadenie staveniska bude odstránené do                                 , úprava okolia stavbu bude ukončená do                               .

....................................

   podpis stavebníka

Prílohy:

- stavebné povolenie (kópia)

- doklad o vytýčení stavby

- geometrický plán podľa predpisov o katastri na vyznačenie zmien v katastri nehnuteľnosti

- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (elektroinštalácia, bleskozvod, vodoinštalácia, kanalizácie, nezávadnosť komínov, plynoinštalácia, inštalácia ÚK)

- zápis o odovzdaní a prevzatí stavby

- záznam o výsledku komplexného vyskúšania a skúšobnej prevádzky

- dokumentácia stavby overená stavebným úradom (na konaní)

- ďalšie doklady, pokiaľ sú predpísané osobitnými predpismi alebo si ich stavebný úrad vyžiadal v stavebnom povolení

- vyjadrenie ZSE, a.s., Trenčín

- hygienický rozbor vody / v prípade vlastnej studne/

- správny poplatok vhotovosti