KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Dokumenty, vyhlášky > Tlačivá >

Žiadosť na výrub drevín

Dátum: 02.11.2007
Stav: platný
Na stiahnutie: vzor__iadosti.doc (0 kb)

Ž i a d o s ť
o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

 

A/ Údaje o žiadateľovi
Priezvisko a meno /názov /obchodné meno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trvalý pobyt /sídlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B 1 / Údaje o pozemku, na ktorom drevina rastie

Katastrálne územie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Druh pozemku: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Číslo parcely: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Príloha: kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne Áno Nie

C 1,2 / Súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom)

Stanovisko vlastníka, správcu, nájomcu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . . . . . . .
podpis (pečiatka)

D/ Špecifikácia dreviny, ktorá sa má vyrúbať
Stromy (v prípade nedostatku miesta uveďte špecifikáciu dreviny na osobitnej prílohe)

Druh dreviny
Počet
Obvod kmeňa
Zdravotný stav

Krovité porasty (v prípade nedostatku miesta uveďte špecifikáciu dreviny na osobitnej prílohe)

Druh dreviny Plošná výmera krovitých porastov, zdravotný stav krov

E/ Odôvodnenie žiadosti

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F/ Správny poplatok uhradený: prevodom z účtu v banke 
poštovou poukážkou na účet obce  v hotovosti do pokladnice obce 
Na žiadateľa sa vzťahuje oslobodenie podľa § 4 zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. 

 

V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . . . . . . .

 


podpis žiadateľa (pečiatka)