KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Dokumenty, vyhlášky > Tlačivá >

Ohlásenie stavebných úprav

Dátum: 01.01.2006
Stav: platný

OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV

Obec Krivosúd-Bodovka

Krivosúd-Bodovka 88

913 11  Trenč.Stankovce

 

V Krivosúde-Bodovke dňa .................................

 

Vec: Ohlásenie stavebných úprav podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. vznení neskorších predpisov a § 14 vyhl. č. 532/2002 Zb. vznení neskorších predpisov

I. Stavebník (meno, priezvisko, resp. názov právnickej osoby, adresa) .........................................................................................................................

II. Stavba, na ktorej majú byť stavebné úpravy uskutočnené miesto stavby, popisné číslo ...........................................….................... ......................................................

III.  Druh, rozsah, účel, jednoduchý technický popis stavebných úprav, ktoré sa ohlasujú

.........................................................................................................................

IV.Vlastnícke alebo iné právo kstavbe (doklad o vlastníctve možno nahradiť čestným vyhlásením podľa § 39 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní) 

.........................................................................................................................

 

podpis stavebníka

u právnických osôb odtlačok pečiatky

meno, priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby

 

Prílohy:

1.Doklad o vlastníctve alebo čestné vyhlásenie.

2.Súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom.

3.Písomná dohoda vlastníka stavby, ak stavebné úpravy bude uskutočnovať nájomca.

4.Zjednodušenú  dokumentáciu pôvodného a navrhovaného stavu stavebnej úpravy

  

Poznámky:

Ohlasované stavebné úpravy môže stavebník začať stavať až po obdržaní písomného oznámenia obecného úradu, že proti nim nemá námietky.

Čestné vyhlásenie obsahuje text. „Čestne vyhlasujem, že kstavbe uvedenej vbode 2. mám právo ......................................(uviesť aké) ........................................, ktoré ma oprávňuje uskutočniť na nej ohlasované stavebné úpravy. Som si vedomý všetkých právnych následkov nepravdivého čestného vyhlásenia, ktoré vyplývajú zpríslušných ustanovení zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch vznení neskorších predpisov.“