KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Dokumenty, vyhlášky > Tlačivá >

Ohlásenie drobnej stavby

Dátum: 01.01.2006
Stav: platný
Na stiahnutie: drobna_stavba.doc (0 kb)

OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY

 

Obec Krivosúd-Bodovka

Krivosúd-Bodovka 88

913 11  Trenč.Stankovce

 

V Krivosúde-Bodovke dňa ....................................

 

Vec: Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. vznení neskorších predpisov a § 14 vyhl. č. 532/2002 Zb. vznení neskorších predpisov

I. Stavebník (meno, priezvisko, resp. názov právnickej osoby, adresa) .....................................................................................................................................

II. Stavba, na ktorej majú byť stavebné úpravy uskutočnené miesto stavby, popisné číslo ..........................................................................................................….......................

III.  Druh, rozsah, účel, jednoduchý technický popis drobnej stavby, ktorá sa ohlasuje .....................................................................................................................................

IV.Vlastnícke alebo iné právo kstavbe (doklad o vlastníctve možno nahradiť čestným vyhlásením podľa § 39 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní) 

................................................

                                                                                             podpis stavebníka

                                                                               u právnických osôb odtlačok pečiatky

                                                                    meno, priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby

Prílohy:

1.Doklad o vlastníctve alebo čestné vyhlásenie.

2.Súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom.

3.Písomná dohoda vlastníka stavby, ak stavebné úpravy bude uskutočnovať nájomca.

4.Zjednodušenú  dokumentáciu drobnej stavby a jednoduchý situačný výkres

Poznámky:

Ohlasovanú drobnú stavbu môže stavebník začať stavať až po obdržaní písomného oznámenia obecného úradu, že proti iej uskutočneniu nemá námietky.

Čestné vyhlásenie obsahuje text. „Čestne vyhlasujem, že kstavbe uvedenej vbode 2. mám právo ......................................(uviesť aké) ........................................, ktoré ma oprávňuje uskutočniť na nej ohlasované stavebné úpravy. Som si vedomý všetkých právnych následkov nepravdivého čestného vyhlásenia, ktoré vyplývajú zpríslušných ustanovení zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch vznení neskorších predpisov.“