KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Aktuality > Stravovanie detí ZŠ

Stravovanie detí ZŠ

OZNAM zo školskej jedálne

 

  Na základe zákona 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR  majú od 1.1.2019 deti MŠ, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a od 1.9.2019 všetky deti ZŠ nárok na poskytnutie dotácie na stravu. Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov od platenia úhrady za stravu.

Podmienky pre získanie dotácie na obedy:

Poštovú poukážku na úhradu vratnej zálohy je možné si osobne vyzdvihnúť u vedúcej školskej jedálne. Vratná záloha bude použitá na vyrovnanie prípadných nedoplatkov (v prípade nedodržania podmienok pre získanie nároku na dotáciu).  Nevyčerpaná čiastka z vratnej zálohy bude na konci stravovacieho obdobia vrátená na bankový účet zákonného zástupcu. V priebehu augusta sú ešte možné úpravy v závislosti od stravovacieho systému.

Chceme požiadať rodičov stravníkov, aby si v čase od 22. do 28. augusta 2019  prišli osobne prevziať „Prihlášku na stravovanie“ spoločne s elektronickým čipom (poplatok 0,70 €) k vedúcej školskej jedálne. Okrem čipu môžu žiaci využiť aj čipovú kartu SAD, ktorú treba priniesť s vyplnenou prihláškou na zaevidovanie. Prihlášku je možné stiahnuť z webového sídla školy. Elektronický čip si zakúpite pri odovzdaní vyplnenej prihlášky v dňoch

od 22. do 28. augusta 2019, od 7,00 h do 15,00 h .

Prosíme o dodržanie termínu!!!

Všetky podrobné informácie sú zverejnené na webovom sídle školy www.zstrenstan.edupage.orgv záložke „Jedáleň“.