KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Aktuality > Obec podala podnet na preskúmanie rozhodnutia PPA

Obec podala podnet na preskúmanie rozhodnutia PPA

Rozhodnutím zo dňa 16.11.2017 Pôdohospodárska platobná agentúra  zastavila konanie vo veci žiadosti obce o nenávratný finančný príspevok na financovanie projektu s názvom : Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Krivosúd - Bodovka, a to podľa § 20 ods. 1 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „Zákon“), z dôvodu že má agentúra pochybnosti  o pravdivosti alebo úplnosti žiadosti a žiadateľ tieto pochybnosti neodstránil v určenej lehote.

Ako konkrétny dôvod zastavenia konania o žiadosti agentúra uvádza, že požadovaný doklad bol síce predložený v požadovanej lehote, ale bol predložený vo forme fotokópie s úradným overením po termíne podania žiadosti.

Obec upozornila na to, že ako žiadateľ obdržala od agentúry Výzvu na doplnenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a pri dopĺňaní žiadosti postupovala presne podľa  pokynov agentúry, uvedených priamo vo Výzve na doplnenie.