KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Aktuality > 27.novembra sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie ObZ

27.novembra sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie ObZ

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Krivosúde-Bodovke otvorila Ing. Ľubica Horňáčková, doterajšia zástupkyňa starostu obce. Po odznení Slovenskej štátnej hymny privítala novozvolených prítomných poslancov, starostu  a hostí.
Po oboznámení prítomných s programom rokovania požiadala  predsedu miestnej volebnej komisie Denisu Kuchárikovú o prečítanie výsledku  volieb do obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce.

Novozvolený starosta Ing. Vladimír Kmeťo potvrdil podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom liste a následne do rúk predsedníčky MVK , ktorá odovzdala starostovi  osvedčenie o zvolení.
Starosta následne vyzval novozvolených poslancov k zloženiu sľubu poslancov.  

Poslanci  v poradí: Ivana Gáborová, Richard Kubáň, Mgr. Ivan Marko, Miloš Marko a Mgr. Miroslav Záhumenský zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva podpisom pod text sľubu a do rúk starostu obce. Predsedníčka MVK Denisa Kubáňová odovzdala poslancom  osvedčenie o zvolení.

Po prestávke sa novozvolení poslanci a starosta obce ujali funkcie. Starosta po skonštatovaní uznášania schopnosti rokovania otvoril program pracovnej časti rokovania ustanovujúceho zasadnutia.

Za svojho zástupcu starosta obce vymenoval Mgr. Ivana Marku.

 

UZNESENIE z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Krivosúd-Bodovka,
zo dňa 27. novembra 2014

1. Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce

Uznesenie č. 1/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bodovke

A. berie na vedomie

     1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
     2. vystúpenie novozvoleného starostu obce

B.  k o n š t a t u j e,  ž e

     1. novozvolený starosta obce Krivosúd-Bodovka Ing. Vladimír Kmeťo zložil zákonom
          predpísaný sľub starostu obce.
      2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva: Ivana Gáborová, Richard Kubáň, Mgr. Ivan Marko, Miloš Marko,
Mgr. Miroslav Záhumenský, zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

2.  Poverenie  poslanca,  ktorý  bude  oprávnený  zvolávať  a viesť  zasadnutia  obecného zastupiteľstva podľa
§ 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona o obecnom zriadení.

Uznesenie č. 2/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bodovke poveruje

-         poslanca  Mgr. Miroslava Zahumenského zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

3.  Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií a voľba predsedov a členov komisií

 Uznesenie č. 3/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bodovke

A. zriaďuje

komisie, a to : 1. komisiu na ochranu verejného poriadku a životného prostredia
                       2. komisiu výstavby a športu
                        3. komisiu kultúry
                         4. komisiu na prijímanie Majetkového priznania v zmysle zák. č.357/2004 Ústavného  zákona
o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov
B. volí

a)  predsedu  komisie na ochranu verejného poriadku a ŽP: Mgr. Ivana Marku
b) člena komisie na ochranu verejného poriadku a ŽP z radov poslancov : Miloša Marku
c) člena komisie na ochranu verejného poriadku a ŽP z radov občanov : Viliama Horňáčka
d)  predsedu komisie výstavby a športu : Richarda Kubáňa
e) člena komisie výstavby a športu z  radov poslancov : Mgr. Miroslava Zahumenského
f) člena komisie výstavby a športu z radov občanov: Ing. Vladimíra Minárika
g) predsedu komisie kultúry  : Ivanu Gáborovú
h) člena komisie kultúry  : Mgr. Miroslava Záhumenského
j) členov komisie na prijímanie Majetkového priznania v zmysle zák. č.357/2004 Ústavného  zákona o ochrane
verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov:
   Mgr. Ivana Marku (Nezávislý), Miloša Marku (Smer SD), Richarda Kubáňa (Nezávislý)

4. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba členov obecnej rady.   

 Uznesenie č. 4/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bodovke

- nezriaďuje obecnú radu

 5. Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce a poslancom OZ.   

 Uznesenie č. 5/2014

 Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bodovke

1.určuje
a)     v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších  predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami, zákona č.289/2002 Z.z. a oznámenia Štatistického úradu SR o priemernej mzde zamestnanca v NH za rok 2013 /824,0 €/, určuje mesačný plat starostu vo výške ½ úväzku a príslušného násobku podľa počtu obyvateľov, zvýšený o 60% za činnosti súvisiace nad rámec povinností starostu obce.

b)     odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva vo výške 15,- eur za účasť na obecnom zastupiteľstve - k výplate 2x ročne k 30.6 a 31.12 príslušného roka

2./ ukladá:

do budúceho zasadnutia OZ  predložiť výšku a spôsob odmeňovania zástupcu starostu obce

3./ odporúča:

- starostovi obce posúdiť potrebu aktualizácie vnútorných noriem obce

 

FOTO zo zastupiteľstva