KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Ako vybaviť > Nehnuteľný majetok > Vydržanie nehnuteľného majetku

Vydržanie nehnuteľného majetku

Vydržanie nehnuteľného majetku upravuje zákon č. 323/92 Zb., pričom osvedčenie o vydržaní vydáva notár.
Okrem náležítostí, ktoré požaduje notár, jedným z dokladov v zmysle § 63, zák. č. 323/92 Zb. je aj potvrdenie obce resp. mesta o tom, že uvedená nehnuteľnosť nie je vlasníctvom obce a obec nemá námietky k vydaniu osvedčenia a k vzniku vlastníckeho práva v prospech žiadateľa.
Obec toto potvrdenie môže vydať ak :
- pozemok bol v minulosti vo vlastníctve iného subjektu ako obce / výpis z pozemkovej knihy, list vlastníctva po spracovaní ROEP-u/
- pozemok nie je vo vlastníctve obce
- nie sú obci známe skutočnosti, ktoré by bránili vydaniu osvedčenia
- žiadateľ uvedený pozemok užíva viac ako 10 rokov
- predloží písomný súhlas príslušného regionálneho pracoviska Slovenského pozemkového fondu /zastupujúceho neznámych vlastníkov/

Potrebné doklady:

 


Vybavuje: Obecný úrad
Doba vybavenia: do 15 dní od podania žiadosti
Poplatky: bez poplatku